TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz; TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (“Torun Bakır” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması Torun Bakır için önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Torun Bakır’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Torun Bakır bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir. 

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu, Gebze Ticaret Sicili nezdinde 11653 sicil numarası ile kayıtlı, 0857003561000016 Mersis numaralı, şirket merkezi Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad.No:116/1 Gebze-KOCAELİ adresinde bulunan TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.

2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz; 

-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,

-Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

-Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,

-Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Müşterilerimize önerilmesi,

-Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

-Şirket’imiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

-İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması,

-Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

-Müşteri memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi

-Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

-Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

-Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde; kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi,

-Sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,

-Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

-Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

-Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
-İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

-Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

-Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

-Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, roadshow, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi, 

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini, 

-Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması,

-Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek, kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, araç kiralama, müşterilerinin kiralama talep sürecinin başlatılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, velhasıl kiralama ile ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

-Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.


3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; Torun Bakır ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, yetkili satıcılarımızla, yetkili servislerimizle, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile yurtdışında bulunan Torun Bakır grup şirketleri ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Torun Bakır tarafından; Torun Bakır’a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, diğer iş ortaklarımız kanalıyla veya yetkili satıcılarımız ve servislerimizden, Torun Bakır’ın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya anlaşmalı satıcılardan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Risk Merkezi gibi resmi kurumlardan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden, Kanun’a uygun olmak kaydıyla Şirket’imiz Genel Müdürlüğü, yetkili satıcılarımız, yetkili servislerimiz, çağrı merkezi, Torun Bakır ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, web sitemizi ziyaretiniz, mobil uygulamalar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve Torun Bakır’nun faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5) KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Torun Bakır’a başvurarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 -Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi, info@torunmetal.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No:116/1 Gebze-KOCAELİ adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla iletebilirsiniz.

Talebinize ilişkin başvuru formuna www.torunmetal.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

Torun Bakır, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Torun Bakır tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Torun Bakır tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın ilgili hükümlerine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Torun Bakır, işbu Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin www.torunmetal.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 

Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz:

 

Bu site (www.torunmetal.com), web sitesi kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesini kullanırken siteden beklediğiniz amacınızı gerçekleştireceğinizi düşünüyoruz. Web sitemize göz gezdirebilir, sitenin farklı özelliklerini kullanabilirsiniz. Ancak web sitesini kullanmanızın aşağıdaki Kullanım Koşullarına tâbidir. Bu nedenle web sitesini ve Hizmetleri kullanmakla bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş olacaksınız.

Sitenin kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, sizi bu web sitesine yönlendiren “Torunmetal” uygulamasını kullanmayınız, kullanımınızı durdurunuz, kampanyalara katılmayınız.

Web sitesi, Torun şirketler grubunun Türkiye’de bulunan “Torun Bakır Alaşımları Metal San.ve Tic.A.Ş”ne  (“Torun Bakır”, “Şirket”) aittir. Torun Bakır’ın  diğer ülkelerde bulunan şirketleri ve onların ürün ve markaları hakkında daha fazla bilgi almak için ……….tıklayınız.

Bu sitenin içeriğinde yer alan tüm içeriklerin (aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak ve burada belirtilen hususlara bağlı tüm yasal haklar dahil olmak üzere; site içerisindeki tüm metinler, grafikler, logolar, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli veya sessiz klipler, yazılımlar, program kodları; dış görünümler, sistem ve teknik unsurlar; içerik derlemeleri ve tüm endüstriyel tasarımlar) mülkiyeti veya kullanım hakkı tamamen ya da kısmen Torun Bakır’a aittir. Bütün bu içeriklere ait telif hakları uluslararası yasalar ve TC Yasaları tarafından korunmaktadır. Bu içeriklerin Web sitesinde kullanılmış olması bunların kullanımı ile ilgili olarak kullanıcılara yetki, lisans ya da, izin verildiği anlamında kabul edilemez. Bu sitede yer alan içeriklerin hiçbirisi Torun Bakır’ın açık ve yazılı izni olmadan değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamaz. Bu sitede yer alan içerikler ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar, ihlâlde bulunan web sitesi kullanıcısına aittir.

Sitede verilen hizmetlerin tamamı aksi belirtilmedikçe bedelsizdir.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Torun Bakır’ın sitede yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüdünü yoktur.

Web sitesi kullanıcısının bu siteye girmesinden dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisi sorumludur.

Sitede yer alan her türlü içerik ve bilgi aksi belirtilmedikçe Türkiye’de yerleşik kullanıcılar içindir.

Bu sitedeki başvuru formları ile iletmiş olduğunuz bilgiler sadece Torun Bakır tarafından formun amacı doğrultusunda kullanılacak ve bu amaç dışında üçüncü kişi ve kuruluşlara iletilmeyecektir.

“Yasal Uyarı/Çerezler/Gizlilik/Kullanım Şartları /Kişisel Verilerin Korunması” başlıklarında bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu nedenle aşağıdaki tanımların bildirilmesi gerekmiştir. Bu tanımlar www.Torun Bakır.com sitesinin kullanımı için gereklidir.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5651 sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

6698 sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Torun Bakır Alaşımları Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“TORUN BAKIR” veya “Şirket”) tarafından işletilen işlettiği www.torunmetal.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

Gizlilik ilkemizin temelini aşağıdaki beş ilke oluşturmaktadır:

 • Güvene verilen değer: Web sitesi kullanıcılarının şirketimize verdiği kişisel bilgilerin bize duyulan güven sebebi ile verildiğini bilmektedir. Kişisel bilgilerinizi her zaman adil bir şekilde duyulan bu güvene uygun olacak şekilde kullanmaktadır.
 • Açık bilgi alma hakkı: Web sitesi kullanıcıları kişisel bilgilerinin Torun Bakır tarafından kullanılma şekli ile ilgili açık bilgi alma hakkı bulunmaktadır. Şirketimizde toplanan bilgiler, bunların kullanılma şekli, kimlerle paylaşıldığı ve bilgilerin kullanılması konusunda web sitesi kullanıcılarının endişe duyması halinde irtibata geçeceği kişi konusunda şeffaf davranılmaktadır.
 • İşbirliği yapma: Web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerin kullanılması konusunda endişe duyduklarında kişisel veri sahibi ile iş birliği yapılmaktadır.
 • Tedbir alma: Web sitesi kullanıcılarının bilgilerinin korunması ve güvenli tutulması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır.
 • Yasalara uygun davranma: Web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması için tüm yasal veri koruma mevzuatına uyulmaktadır ve veri koruma yetkilileri ile işbirliği yapılmaktadır. 

Torun Bakır gizliliğin koruması ve kişisel bilgilerin korunmasını sağlamayı taahhüt eder. Bu Gizlilik Politikasında toplanan kişisel bilgi türleri, bunların kullanımı, ifşa edilmesi ve korunması açıklanmaktadır.

Bu Gizlilik Politikası Ne Için Geçerlidir?

Bu Gizlilik Politikası, Torun Bakır tarafından sunulan hizmetlerle bağlantılı olarak toplanan kişisel bilgiler için geçerlidir. Torun Bakır hakkında daha fazla bilgi http://Torunmetal.com/. Adresinde bulunmaktadır.  Bu bilgiler, bakım hattı, tüketici çağrı merkezi, doğrudan pazarlama kampanyası, internet sitesi, üçüncü şahıslardaki markalı sayfalarımız ve Torun Bakır tarafından veya adına işletilen bu tür internet siteleri veya üçüncü şahıslar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar ile online olarak alınan bilgileri de kapsamaktadır. Bu Gizlilik Politikası, geçerli Torun Bakır Sitesinin kullanım hüküm ve koşullarının bir parçasını oluşturmaktadır.

Aşağıdaki bilgiler konusunda gizlilik politikamız geçerli değildir:

  • Üçüncü şahıs siteleri: Torun Bakır’ın kontrolü dışındaki üçüncü şahıs internet siteleri, platformları ve/veya uygulamaları tarafından toplanan bilgiler;
  • Bağlantı siteleri: Torun Bakır sitesindeki bağlantılar yoluyla erişim sağlanan Üçüncü Şahıs Siteleri tarafından toplanan bilgiler;
  • Katınılan siteler: Torun Bakır’ın Sponsoru olduğu veya katıldığı Üçüncü Şahıs Sitelerindeki banner’ler, çekilişler ve diğer reklam veya promosyonlar.

Üçüncü Şahıs Sitelerinin kendine ait gizlilik politikaları ile hüküm ve koşulları bulunabilir. Söz konusu Üçüncü Şahıs Sitelerini kullanmadan önce bunların okunması önerilmektedir.

Torun Bakır web sitesi kullanıcısının onayı olmadan kişisel bilgileri toplamaz, kullanmaz, ifşa etmez.  Kullanım sırasında genelde açık onay alınacaktır. Ancak bazı durumlarda eylem ve hareketlerden de onay alındığı kabul edilebilir. Torun Bakır sitesini kullanma halinde, web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerinin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamasına, kullanmasına ve ifşa etmesine izin vermiş olduğu kabul edilmektedir..

Kişisel bilgilerin Gizlilik Politikasında düzenlenmeyen amaçlar için kullanmasının gerekmesi halinde web sitesi kullanıcısından ek onay istenebilir. Web sitesi kullanıcısı bu onayı vermek zorunda değildir. Ancak onay verilmemesi halinde bazı aktivitelere katılım sınırlandırılabilir. Ek onay verilmesi halinde, bu Gizlilik Politikasının koşullarıyla bir aykırılık durumunda söz konusu onayın koşulları geçerli olacaktır.

Web sitesi kullanıcısının kişisel bilgilerinin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul etmiyorsa, Torun Bakır sitesini kullanmaması veya başka bir şekilde kişisel verisini vermemelidir.

Torun metal web sitesi, yetişkinlerin kullanımına göre tasarlanmış ve yetişkinlerin kullanması amaçlanmıştır. Herhangi bir şekilde daha genç bir hedef kitleyi amaçlaması halinde, gerekli görülen veya geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerinin gerektirmesi halinde kişisel bilgileri toplamadan önce ebeveyn veya vasinin onayı alınacaktır. Web sitesi kullanıcısının ebeveyn izninin gerekli olduğu yaşın üzerinde bir çocuksa, anlayıp kabul etmek için bu Gizlilik Politikasının koşullarını ebeveyni veya vasisiyle birlikte gözden geçirmelidir.

Onay alınmasını gerektiren bir durumda ebeveyn veya vasinin onayı alınmadan bilgi toplandığının Torun Bakır tarafından fark edilmesi halinde söz konusu bilgi mümkün olan en kısa zamanda silinecektir.

Bu Gizlilik Politikasında “kişisel bilgi” ile kast edilen gerçek bir kişinin kimliğini ortaya çıkaran bilgi veya bilgilerdir. Bunlar genelde ad, adres, ekran adı, profil resmi, e-posta adresi ve telefon numarasını içerir, ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, tercihler ile hobiler ve ilgi alanları gibi kişinin yaşam tarzını veya tercihleri ilgili diğer bilgileri de kapsayabilir. Bu bilgiler farklı kaynaklardan edinilmektedir:

Kişisel bilgiler doğrudan veri sahibinden alınabilir. Doğrudan edinilebilecek bilgiler şunları içerir:

Bu Gizlilik Politikası koşullarına ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine tabi olmak üzere, Torun metal sitesinin kullanılması sırasında otomatik olarak bilgi toplamak amacıyla çerezler ve diğer araçlar (web analitik araçları ve piksel etiketleri gibi) kullanılmaktadır. Otomatik olarak edinilen bilgiler şunları içerebilir:

   • kullanılan tarayıcı türüyle ilgili bilgi
   • görüntülenen internet sayfalarına ilişkin ayrıntılar
   • IP adresi
   • tıklanan köprü bağlantıları
   • kullanıcı adı, profil resmi, cinsiyet, ağlar veya Üçüncü Şahıs Sitelerini kullanırken paylaşılan diğer bilgiler (örneğin, Facebook’ta “Beğen” işlevini veya Google+’da +1 özelliği kullandığınızda)
   • Torun metal sitesine girmeden önce ziyaret ettiğiniz internet siteleri

İnternet tarayıcılarının çoğu ilk başta çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Ayarların, çerezleri engelleyecek veya kullanılan aygıta çerez gönderildiğinde kullanıcıyı uyaracak şekilde değiştirmesi mümkündür. Çerezler devre dışı bırakırsa Torun Bakır sitesinin kullanımı bundan etkilenebilir.

Web sitesi kullanıcısı tarafından bilgi paylaşımına izin verdiyse, başka kaynaklardan da web sitesi kullanıcısı hakkınızda kişisel bilgiler edinebilmektedir. Halka açık veri tabanları ve veri toplayıcılar gibi ticari kaynaklar ile üçüncü şahıslardan elde edilen bilgiler buna dahildir. Bu tür kaynaklardan edinebilecek kişisel bilgi türleri şunları içerir:

   • ad
   • adres
   • yaş
   • alışveriş alışkanlıkları
   • hobiler ve ilgi alanları gibi yaşam tarzıyla ilgili tercih ve bilgiler
   • yasaların izin verdiği ölçüde, kullanıcıların oluşturduğu içerik, blog’lar ve gönderimler gibi halka açık bilgiler
 • Kişisel Bilgilerin Kullanılması:

Kişisel bilgiler:

  • Web sitesi kullanıcısına daha iyi ürünler ve daha iyi bir Torun metal Sitesi deneyimi sunmak için kullanabilir. 
  • Web sitesi kullanıcısının izin vermesi halinde veya daha önceden Torun Bakır’dan bir ürün veya hizmet talep etmiş olması ve iletişimin önceki taleple ilgili veya bağlantılı olması ve geçerli yasalar tarafından belirlenen sürede yapılması kaydıyla web sitesi kullanıcısının ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetlerle ilgili olarak irtibata geçmek için kullanılabilir.
  • Web sitesi kullanıcısının Torun Bakır’dan talep ettiği ürün veya hizmetleri tedarik etmek için kullanılabilir.

Torun Bakır belirli bir amaç için kişisel bilgi topladığı durumlarda, işle ilgili meşru veya yasal gerekçelerle saklaması gerekmediği sürece, bilgileri söz konusu amaç için gerekli olandan daha uzun süre tutmamaktadır. Torun Bakır bilgilerin yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak ortadan kaldırılmasını önlemek amacıyla, bilgileri hizmetlerinden sildiğinde, kalan kopyaları sunucularından hemen silmez veya bilgileri yedek sistemlerinden kaldırmaz.

Torun Bakır genel kural olarak kişisel bilgileri Torun Bakır Grup dışından herhangi biriyle paylaşmaz. Ancak, kişisel bilgiler güvenilir üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Kişisel bilgiler aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir:

 • Torun Bakır’ın reklam kampanyalarının ve promosyonlarının etkililiğini sağlamak ve analiz etmek amacıyla reklam, pazarlama ve promosyon ajanslarıyla
 • Web sitesi kullanıcısının Torun Bakır’dan sipariş ettiği bir ürünün teslim edilmesi veya posta servisi gibi web sitesi kullanıcısına bir ürün veya hizmet sağlaması gereken üçüncü şahıslarla
 • Torun Bakır’ın bilgileri ifşa etmesi ilgili olarak gerekli yasal süreci izlemeleri kaydıyla, yasa yürütme veya hükümet yetkilileriyle
 • Web sitesi kullanıcısının onayına tabi olmak üzere, ürün ve hizmetler hakkında web sitesi kullanıcısına bilgi göndermek isteyen üçüncü şahıslarla
 • Torun Bakır’a veri işleme gibi hizmetler sunan üçüncü şahıslarla
 • Google veya Unica gibi internet analitik aracı sağlayıcılarıyla.
 • Ayrıca kişisel bilgilerinizi, bilgilerin yasal gerekçelerle ifşa edilmesinin gerekli olduğuna inanılan durumlarda, Torun Bakır Grup dışındaki şirket, kuruluş veya kişilerle.

Torun Bakır kişisel bilgileri üçüncü bir şahısla paylaşırsa, söz konusu kişilerin bilgilerinin güvende tutması, istismara karşı korumaması için her türlü makul önlemi alması ve sadece bu Gizlilik Politikası ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı göstermektedir.

Torun Bakır, işinin tamamını veya bir kısmını sattığı kuruluşlar (örn: bir markanın satılmasıyla bağlantılı olarak) ya da bir birleşme, konsolidasyon, idare değişikliği, yeniden yapılanma veya işin tamamının veya bir kısmının tasfiyesi halleri hariç, kişisel bilgileri satmamaktadır.

Web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerini web sitesi kullanıcısı adına işleyebilmeleri için kişisel bilgileri web sitesi kullanıcısının yaşadığı ülke dışındaki sunuculara veya başka ülkelerdeki güvenilir üçüncü şahıslara aktarabilmektedir. Torun Bakır Sitesini kullanarak veya kişisel bilgilerinizi başka şekilde Torun Bakır’a vererek, bu Gizlilik Politikasının koşulları ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak Torun Bakır’ın bunu yapmasına izin verilmiş olur.

Birçok ülkedeki kişisel bilgilere yönelik yasal korumaların web sitesi kullanıcısının yaşadığı ülke ile aynı olmadığını unutulmamalıdır. Web sitesi kullanıcısının kişisel bilgileriniz başka bir ülkedeyken, yasalara uygun olarak mahkemeler, kanun yürütme ve ulusal güvenlik yetkilileri bilgilerinize erişim sağlayabilir. Torun Bakır yasalara uygun bu tür erişim taleplerine tabi olmak üzere, kişisel bilgilerin web sitesi kullanıcısının ülkesi dışında işleyen kişilerin bilgileri korumaya yönelik önlemler alması gerektiği ve sadece Torun Bakır’ın talimatları doğrultusunda işleme almak yetkisi olduğu konusunda güvence vermektedir.

Torun Bakır web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerini güvende tutmak için makul tüm önlemleri almakta ve kişisel bilgileri Torun Bakır için ele alan veya işleyen üçüncü şahısların da aynısını yapmasını sağlamaktadır. Yetkisiz erişim, değiştirme veya istismarı önlemek amacıyla kişisel bilgilere erişim kısıtlıdır ve sadece bilmesi gereken Torun Bakır çalışanlarına ve temsilcilerine izin verilmektedir.

Web sitesi kullanıcısının kişisel bilgilerinin nasıl ele alındığı konusunda soruları, yorumları veya endişeleri varsa, Torun Bakır Sitesinde kendisini bu Gizlilik Politikasına yönlendiren İletişim bağlantısına tıklayarak Torun Bakır ile irtibata geçebilir ya da www.torunmetal.com adresine gidin, uygun ülkeyi seçin ve İletişim bağlantısına tıklayın. Talebiniz uygun Torun Bakır şirketine yönlendirilecektir.

Web sitesi kullanıcısının aşağıdakileri Torun Bakır’a bildirme hakkı bulunmaktadır:

  • İleride kendisi ile irtibata geçilmemesini istemek
  • Kullanıcı hakkınızda Torun Bakır’da bulunan kişisel bilgilerin bir kopyasını istemek
  • Torun Bakır kayıtlarındaki kişisel bilgilerin düzeltmesini, güncellenmesini veya silinmesini talep etmek
  • Kullanıcının kişisel bilgilerine ilişkin herhangi bir istismarı bildirmeyi istemek

Web sitesi kullanıcısının talebinin Torun Bakır tarafından işleme alınmasına yardımcı olmak için, adını ve bilgilerini eksiksiz olarak vermesi gereklidir,

Torun Bakır bu Gizlilik Politikasını muhtelif zamanlarda web sitesinde Gizlilik Politikasının güncel sürümünü yayınlayarak değiştirebiliriz. Önemli değişiklikler hakkında web sitesi kullanıcılarına makul bildirimlerde bulunulacaktır. Web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerinin Torun Bakır tarafından nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmak için sık sık ziyaret etmesi önerilmektedir.

Çerezler Hakkında Bildirim

Torun Bakır, web sitesi kullanıcılarının mahremiyet ve gizlilikle ilgili endişelerine saygı duymakta ve web sitesi kullanıcıları ile kurduğu ilişkiye çok önem vermektedir.

Torun Bakır ürün ve hizmetlerini geliştirme ve iyileştirme amacıyla web sitesi kullanıcılarının deneyimlerini içeren bilgileri toplamak için web sitesinde teknolojiden yararlanmaktadır. Torun Bakır’ın kullandığı çerezler, web sitesinin çalışmasını sağlamakta ve web sitesi kullanıcılarının hangi reklam ve bilgilerin yararlı olduğunu ayırt etmesini sağlamaktadır.

Torun Bakır’ın kullandığı çerez uygulamaları hakkında bilgi edinmek isterseniz “Bizi Arayın” formu aracılığıyla talepte bulunabilir veya elektronik posta iletisi gönderebilirsiniz.

Torun Bakır’ın kullandığı “çerezler, IP adresleri ve gözatıcı (browser)” terimlerinin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız mevcut bağlantıdan bu anahtar sözcük ve terimler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilgileri Toplayan?

Torun Bakır’a bildirdiğiniz veya Torun Bakır’ın çerezler ve başka izleme teknolojileri vasıtasıyla topladığı kişisel veri ve bilgiler, Torun Bakır’ın (veri kontrolörü) kontrolündedir.

Torun Bakır’ın “Çerezler” hakkındaki bildirimi üçüncü şahıs platformlarında (Facebook veya YouTube gibi) ve Torun Bakır’ın işlettiği ve Torun Bakır adına işletilen tüm web sitelerine, uygulamalara ve markalı sayfalara ve ayrıca, bu web siteleri veya üçüncü şahıs platformları aracılığıyla erişilen veya kullanılan uygulamalar için de geçerlidir. Torun Bakır’ın “Çerezler” hakkındaki bildiriminde “Torun Bakır”a yapılan göndermeler, web sitesi kullanıcısının iş ilişkisine girdiği veya etkileşimde ya da iletişimde bulunduğu tüm Torun Bakır şirketlerini, iştiraklerini, ortak girişimlerini, imtiyaz alan şirketlerini ve bağlı şirketlerini de kapsamaktadır.

Torun Bakır web sitesini kullanan kullanıcı Torun Bakır “Çerezler” hakkındaki bildirime ve web sitesi “gizlilik” hakkındaki bildirimine uygun olarak Torun Bakır’ın çerezleri kullanmasına izin vermiş ve rıza göstermiş sayılmaktadır. Web sitesi kullanıcısı Torun Bakır’ın çerezleri bu şekilde kullanmasını kabul etmiyorsa, browser (gözatıcı) ayarlarını bu tercihine göre yapmalı veya Torun Bakır’ın kullandığı çerezleri devreden çıkartmalı ya da Torun Bakır’ın web sitesindeki çerezleri kullanmamalıdır. Web sitesi kullanıcısının Torun Bakır’ın kullandığı çerezleri devreden çıkartması ve etkisizleştirmesi durumunda web sitesinin kullanımından olumsuz etkilenebileceğini bilmektedir.

Torun Bakır web sitesinde farklı çerez tipleri kullanmaktadır. Bu çerezlerin her birinin kullanım amacı aşağıda özetlenecek olup, bu özetleme web sitesi kullanıcısına çerezleri yönetme yeteneği verecektir. 

Torun Bakır web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerini adil ve yasalara uygun olduğu takdirde toplayacak, kullanacak veya ifşa edecektir. Torun Bakır çerezlerinin topladığı kişisel ve bilgilerin kullanılma şekilleri daha detaylı olarak “gizlilik” bildiriminde bulunmaktadır.

Web sitesi kullanıcısı bir web sitesini ziyaret ettiğinde-bilgisayar, akıllı telefon-tablet gibi-internet bağlantılı cihaza indirilen küçük miktarda bilgileri içeren dosyalardır. Web sitesi kullanıcısının daha sonraki her ziyaretinde kaynak web sitesine ya da o çerezleri tanıyan başka bir web sitesine geri gönderilirler. Çerezler, web sitesi kullanıcısının tercihlerinizi hatırlamak, web sitesi kullanıcısının internet deneyimini genel olarak iyileştirmek ve web sitesi kullanıcısına Torun Bakır’ın en iyi ürün ve hizmetleri sunmasında yardımcı olurlar. 

Çerezler aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:

-Web sitesi kullanımının daha kolay olmasına sağlamak,

-Web sitesi kullanıcısının kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlamak,

-Torun Bakır ürünleri ve hizmetlerini tanıtmak;

– Web sitesi kullanıcılarının gereksinim ve ilgi alanlarını belirlemek.

 Web sitesi kullanıcısının kullanılmasına rıza gösterdiğiniz çerezler, aynı zamanda, web sitesi kullanıcısına ait kişisel verileri toplamak için de kullanılmaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel veriler web sitesi kullanıcısının ilgi alanlarına uyarılmış hedefe yönelik reklamların sunulmasında ve profillendirilmesinde kullanılmaktadır. Torun Bakır’ın web sitesi kullanıcısına ait kişisel verilerle yürüttüğü profilleme işlemleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi “gizlilik” bildiriminde bulunmaktadır.  Çerezler Torun Bakır’ın içerek ve reklamlarını geliştirmek için elektronik posta iletilerine ve haber bültenlerinde de kullanılmaktadır.

Çerezlerin yönetilmesi için kullanılabilecek yollar şunlardır:

  • Web sitesi kullanıcısının rıza vermeyi reddetmesi mümkündür.
  • Web sitesi kullanıcısının Browser (gözatıcı) ayarlarını kullanarak Torun Bakır veya üçüncü şahıs çerezlerini devreden çıkartması ve etkisizleştirmesi mümkündür. 
  • Torun Bakır’ın çerezleri devreden çıkartmak ve etkisizleştirmek için kullandığı yönetim aracını kullanması mümkündür.

Browser (göz atıcı) ayarları vasıtasıyla kontrol 

İnternet göz atıcılarının çoğu, ilk başta çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmış ve kurgulanmışlardır. Torun Bakır web sitesinin web sitesi kullanıcısının cihazında çerezlerin depolamasını istemiyorsa; browser(göz atıcı) ayarlarını belirli çerezler depolanmadan önce web sitesi kullanıcısına bir uyarı notu gönderilecek biçimde değiştirilmesi mümkündür. Bu ayarlar, göz atıcı Torun Bakır çerezlerinin çoğunu ya da sadece üçüncü şahısların belirli bazı çerezlerini reddedecek biçimde de ayarlanması mümkündür. Web sitesi kullanıcısının daha önce çerezler için vermiş bulunduğu rıza beyanını da cihazınıza daha önce yüklenmiş ve depolanmış bulunan çerezleri silerek geri çekmesi mümkündür..  

Ancak Torun Bakır’ın kullandığı çerezlerin web sitesi kullanıcısı tarafından devreden çıkartılması ve etkisizleştirilmesi halinde; Torun Bakır web sitesinde web sitesi kullanıcısının bulunduğu süre içindeki deneyimi etkileyebilir, web sitesinin belirli alanlarını ziyaret edemeyebilir ya da bir web sitesini ziyaretinde kişiselleştirilmiş bilgiler alamayabilir. 

Web sitesi kullanıcısı Torun Bakır web sitesini görüntülemek ve ona erişmek için ( bilgisayar, akıllı telefon veya tablet) gibi) farklı cihazlar kullanırsa, bu cihazların her birindeki her göz atıcının tercih ettiği çerez kullanımına göre ayarlanmış olduğundan emin olması gereklidir.

Web sitesi kullanıcısının ayarlarını ve çerezlerini değiştirmek için kullanabileceği işlemler göz atıcılar arasında farklıdır. Bu nedenle web sitesi kullanıcısının göz atıcısındaki yardım düzenlemesini kullanması ya da göz atıcı kullanıcı el kitabını aşağıdaki linklerden temin ederek işlem yapması mümkündür:

Çerezleri web sitesi kullanıcısının isteklerine göre yönetmeleri için yazılım ürünlerini de vardır.

Torun Bakır web sitesinde kullanılan çerezlerin kullanımlarının değerlendirilmesi amacıyla www.ghostery.com adresi kullanılabilir.

Torun Bakır web sitesinde kullanılan çerezleri, bunların yönetimi ve silinmesi ile ilgili bilgilerin öğrenilmesi amacıyla www.allaboutcookies.org adresi kullanılabilir.

 Torun Bakır çerez yönetim aracı ile kontrol:

Web sitesi kullanıcısının “riza beyanı” aracını kullanarak Torun Bakır’ın veya üçüncü kişilerin çerezlerini devreden çıkartması ve etkisizleştirmesi mümkündür.

 • Kullanılan çerezler:

Torun Bakır web sitesinde kullanılan çerezlerin aşağıdaki gibi sınıflandırılması mümkündür:

  • Gerekli Çerezler. Bu çerezler, web sitesi kullanıcısını ayrı bir kişi olarak tanımaz ve kimliğini belirlemez.
  • Performans Çerezleri. Bu çerezler web sitesi kullanıcısını ayrı bir kişi olarak tanımaz ve kimliğini belirlemez. 
  • İşlevsellik Çerezleri. Bu çerezler ve topladığı bilgiler, web sitesi kullanıcısının ifşa ettiği ve verdiği şahsi verileri de içerebilirler.
  • Hedefleme ya da Reklâm Çerezleri. Bu çerezlerin çoğu tipi, web sitesi kullanıcısını Cihaz ID veya IP adresi vasıtasıyla izler ve takip ederler ve bu sebeple, şahsi veri ve bilgiler de toplayabilirler.
  • Üçüncü-Şahıs Çerezleri:  İlgili üçüncü şahsın kullandığı çerezlerin tipine bağlı olarak, bu tip çerezlerin topladığı bilgiler şahsi veri ve bilgileri de içerebilir.

Çerezlerin kullanım süresi:

Torun Bakır süre açısından, web sitesinde aşağıda belirtilen tipteki çerezleri kullanmaktadır:

  • Oturum Çerezleri: Bu çerezler, web sitesi kullanıcısının Torun Bakır web sitesini terk ettiği zamana kadar web sitesi kullanıcısının cihazlarında gelen geçici nitelikteki çerezlerdir.
  • Kalıcı Çerezler: Bu çerezler, web sitesi kullanıcısının cihazında çok daha uzun bir süre ya da web sitesi kullanıcısı onları manuel olarak silene kadar kalırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. GİRİŞ
TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. (bundan sonra “TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.” ya da “Şirket” olarak adlandırılacaktır) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra “KVKK” veya ‘‘Kanun’’ olarak adlandırılacaktır) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (bundan sonra “Politika” olarak adlandırılacaktır), kişisel verilerin TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve bu süreç sırasında uyulması gereken prensipler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslar, KVKK’da yer alan sıralamaya uygun olarak yer verilmiş olup; bu Politika, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş.. A.Ş. çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş.. A.Ş. ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.
2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
A. TANIMLAR
İşbu Politika’da yer verilen terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibidir:
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Çalışanlar: TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. çalışanları.
İş Ortakları: İşbu Politika’nın 2 no’lu ekinde sayılan iş ortaklarını.
Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş.. A.Ş. / Şirket: TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş.. A.Ş.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN OLARAK TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. TARAFINDAN BENİMSENEN PRENSİPLER
TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından kişisel veriler işlenirken, KVKK’da yer alan ve şirketimizce de benimsenen aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır:
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. bu ilke uyarınca, veri işleme süreçlerinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun davranmaktadır.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma: TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için teknik imkanlar dahilinde gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında herhangi bir veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre, veri işleme faaliyetine girilmeden önce tespit edilen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, ilgili ve ölçülü işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Bu kapsamda TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş.. A.Ş., ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekte ve bu sürelerin dolmasının ardından kişisel verileri silmekte, yok etmekte ya da anonim hale getirmektedir.
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından kişisel veriler KVKK paralelinde belirlenen aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun’da sayılan istisnalar dışında, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş.. A.Ş. ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan ve daha hassas değerlendirilen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş.. A.Ş. tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler,
veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemekte; ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen ve yukarıda belirtilen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Ayrıca, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:
• Kamu sağlığının korunması, • Koruyucu hekimlik, • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından elde edilen kişisel veriler, ancak aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir:
• Ticari operasyonlar, • Şirket içi operasyonları, • Müşteriye dokunan süreç ve operasyonlar, • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler, • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi.
Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.’nin gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfıyla sınırlı olmak üzere, fiziksel veya elektronik ortamda ve elbette güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından re’sen yahut ekte bulunan veri sahibi başvuru formu aracılığıyla ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir.

Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede kişisel veriler, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş.. A.Ş. tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamakta; ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilmektedir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise, • Kamu sağlığının korunması, • Koruyucu hekimlik, • Tıbbî teşhis, • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, yurtiçinde üçüncü bir kişiye aktarılması kurallarıyla paralel bir şekilde, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda yine veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir.

Hemen belirtmek gerekir ki, eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir. Kişisel verilerinizin paylaşıldığı/paylaşılabileceği kişilere, işbu Politika’nın 2 no’lu ekinde yer alan iş ortakları listesi ve 3 no’lu ekinde yer alan destek hizmeti alınan firmalar listesinden ulaşabilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki belirtilen listeler sizi bilgilendirme amaçlı olup, değişiklik olması halinde TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından güncellenecektir.

8. TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.’ÜN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce veya en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, • KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar.

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur.

Öte yandan, KVKK’nın 28. maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.’nin aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bununla beraber, KVKK’nın 28. maddesi çerçevesince, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.’nin aydınlatma yükümlülüğü aşağıdaki hallerde uygulama alanı bulmayacaktır:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Yapılan silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle • kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde • zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. iletişim adreslerine, posta, e- posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması yahut TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.’ye gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, KVKK uyarınca, gerekçesini açıklamak şartıyla reddedebilir:

• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi, • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması, • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

10. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12. maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

A. İDARİ TEDBİRLER

• TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. , kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar. • TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

B. TEKNİK TEDBİRLER

• TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir. • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar. • Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, BT risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür. • Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

12. ROL VE SORUMLULUKLAR

A. VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir. TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş., veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup ve Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.

B. VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. bünyesinde yer alan tüm Grup Şirketleri için Veri Sorumluları Sicili kurulduğu zaman söz konusu sicile kayıt için gerekli olan veri sorumlusu temsilcisi ataması gerçekleştirecek olup, işbu kişi tüm kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu bir uzman olacaktır.

C. VERİ İŞLEYEN

TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.’nin verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler (Örneğin; yükleniciler, tedarikçiler gibi) veri işleyenler olarak kabul edilecektir. Kişisel verilerin TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş. ile veri işleyen kişiler tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN.VE TİC.A.Ş. A.Ş.; veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenlerin işbu politika uyumunu denetler.